Wzory-pism.pl

KONTAKT Z NAMI >

Wzory pism pl
Wzory pism

data publikacji: 01.02.2021 r.

 

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej www.wzory-pism.pl realizuje Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Pasieka z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Grunwaldzka 1, 47-100 Strzelce Opolskie REGON: 361949010 NIP: 5742005076.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@wzory-pism.pl.

 

DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

• Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

• Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 1 kodeksu cywilnego),

• Operator Płatności – rozliczenie transakcji przelewem tradycyjnym, e-przelewem i BLIKIEM przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay,

• Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.wzory-pism.pl/regulamin,

• Strona – strona dostępna pod adresem www.wzory-pism.pl

• Sprzedawca – Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Pasieka z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Grunwaldzka 1, 47-100 Strzelce Opolskie REGON: 361949010 NIP: 5742005076.

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

5. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są zawierane w języku polskim.

6. Wszystkie ceny produktów elektronicznych podane na Stronie są cenami brutto.

 

ZAWIERANIE UMOWY

 

1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) kliknąć przycisk „Kup teraz” lub „Do koszyka” (lub podobny przycisk nawołujący do kupna produktu),

b) należy kliknąć „Koszyk” lub „Do kasy”,

c) należy podać adres e-mail,

d) należy zaznaczyć okienko wyboru „Zgadzam się z Warunki i Zasady”

e) należy kliknąć „Zamawiam”,

f) należy wypełnić formularz zamówienia,

g) płatność zatwierdza się klikając przycisk „Przejdź do płatności”,

h) zostaniesz przeniesiona na stronę operatora płatności,

i) w kolejnym kroku należy wybrać metodę płatności,

j) płatność zatwierdza się klikając przycisk „Zapłać”.

k) Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zapłać” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych.

l) Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem na Stronę.

 

DOSTAWA PRODUKTU ELEKTRONICZNEGO

 

1. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w postaci jego wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

2. Dostawa produktu elektronicznego jest nieodpłatna.

3. Kupiony produkt elektroniczny powinien zostać dostarczony Kupującemu niezwłocznie po skutecznym dokonaniu płatności, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu.

4. Jeśli Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail z zakupionym produktem elektronicznym w ciągu godziny od skutecznego dokonania płatności, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

 

ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

 

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

a) Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

b) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

c) W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

d) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

a) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

b) żądać usunięcia wady,

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

b) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

c) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony / Blogu.

10. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony / Blogu przez Kupującego może być utrudnione.

11. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w na Stronie.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 

Wzory pism Regulamin

Regulamin sprzedaży on-line

Regulamin